Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 250/26 o pow. 0,0031 ha położona w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Ogrodowej. 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: B – tereny mieszkaniowe. 
Działka znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkalnej i usługowej, blisko centrum miasta. 
Działka ma kształt regularny. teren działki płaski. W sąsiedztwie działki przebiega sieć energetyczna, wodna, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012621/0.   

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 7 000,00 zł brutto. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu m. Orzysz działka oznaczona jest symbolem „MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych”. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, 
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 02.11.2022 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich działek ozn. nr geod. 250/9 i 250/24. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 20.09.2022 r. do dnia 02.11.2022 r. 

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Data powstania: wtorek, 20 wrz 2022 11:18
Data opublikowania: środa, 21 wrz 2022 11:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 lis 2022 12:24
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 223 razy