Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonego do sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul. wojska Polskiego 62.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 1 w Orzyszu z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 2419/52749 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 336/4 o powierzchni 1249,00 m2. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
- lokal mieszkalny o powierzchni 24,19 m2 składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i ubikacji. 
-  do lokalu przynależy udział 2419/52749 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu działki o nr geod. 336/4,   
-  budynek wielomieszkaniowy o pow. użytkowej lokali mieszkalnych 527,49 m2 składający się z 7-miu lokali,
-  nr działki 336/4 o pow. 1249,00 m2,
-  nr księgi wieczystej – OL1P/00042237/0,   
-  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolami: MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych i KL – tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej. 

Wartość nieruchomości: 30 458,00 zł.   
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 21.10.2022 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Moniuszki 1 w Orzyszu. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 08.09.2022 r. do dnia 21.10.2022 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski
  

Data powstania: czwartek, 8 wrz 2022 11:06
Data opublikowania: piątek, 9 wrz 2022 11:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 paź 2022 14:13
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 197 razy