Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy na polepszenie warunków nieruchomości przyległej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 251/1 o pow. 0,0013 ha, w obrębie geod. Nowe Guty, gm. Orzysz.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w obrębie zwartej zabudowy wsi. Działka ma kształt nieregularny, teren działki nierówny. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00016555/4. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 2 039,00 zł brutto. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty, gm. Orzysz działka oznaczona jest symbolem 5KDW-D10 – istniejące drogi wewnętrzne o nawierzchni gruntowej (gminne) – adaptowane wymagające pełnej modernizacji”. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, 
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 21.10.2022 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na polepszenie warunków nieruchomości przyległej oznaczonej nr geod. 212/1.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z rokowań z nabywcą.       

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 08.09.2022 r. do dnia 21.10.2022 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski
  

Data powstania: czwartek, 8 wrz 2022 09:28
Data opublikowania: piątek, 9 wrz 2022 09:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 paź 2022 14:13
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 179 razy