Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 155/7, Drozdowo

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 155/7 o powierzchni 0,589 ha położona w miejscowości Drozdowo, w obrębie geod. Drozdowo Zastrużne, gm. Orzysz. 

Opis nieruchomości:

Działka nr 87/7 położona jest w miejscowości Drozdowo, gmina Orzysz, w obrębie zwartejzabudowy wsi, przy bocznej drodze. W sąsiedztwie zabudowa mieszkalna jednorodzinna i tereny rolno - leśne.
Działka ma kształt nieregularny, wielokątny. Teren działki nierówny, zakrzaczony, częściowo porośnięty drzewostanem. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną. Uzbrojenie w sieć energetyczną w sąsiedztwie.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012610/0.  

Nieruchomość oznaczona jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz symbolem: Strefa III Krajobrazowa – tereny chronionego krajobrazu, obszar IIIB – leśno – turystyczny.  

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 160 000,00 zł brutto.   

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 21.10.2022 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       

Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 08.09.2022 r. do dnia 21.10.2022 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski
  

Data powstania: czwartek, 8 wrz 2022 09:18
Data opublikowania: piątek, 9 wrz 2022 09:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 paź 2022 14:13
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 182 razy