Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 10 - ciu

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 250/27 o pow. 36,00 m2, obręb Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012621/0. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.    

Miesięczna wysokość czynszu – 132,84 zł brutto (3,00 zł netto / m2 – pod budynkami przeznaczonymi na działalność handlową i usługową – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąc na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 - ciu z przeznaczeniem – pod budynkiem handlowym. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 31.08.2022 r. do dnia 21.09.2022 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 5 wrz 2022 10:36
Data opublikowania: poniedziałek, 5 wrz 2022 10:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 wrz 2022 07:54
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 47 razy