Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość 286/6, Zastrużne 14

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowe stanowiącej własność gminy Orzysz.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 286/6 o powierzchni 0,1328 ha położona w obrębie geod. Okartowo, gm. Orzysz, adres: Zastrużne 14. 
2. Nieruchomość oznaczona jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz symbolem: Strefa III Krajobrazowa – tereny chronionego krajobrazu, obszar IIIB – leśno – turystyczny.  
3. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr WIG.6840.25.2022.KOW z dnia 13.06.2022 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 13.06.2022 r.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00032479/5. 
5. Opis nieruchomości:
Działka nr 286/6 położona jest pod adresem Zastrużne 14, obręb geod. Okartowo, gmina Orzysz, poza zwartą zabudową wsi Zastrużne, w otoczeniu lasów. Dojazd drogą nieutwardzoną leśną – służebność ustanowiona na działce 286/5. Nieruchomość posiada użytki: Br-RV – grunty rolne zabudowane. 
Na działce znajdują się budynki: mieszkalny i gospodarczy. 
Budynek mieszkalny: parterowy o powierzchni użytkowej 92,90 m2, z pokojem na poddaszu, częściowo podpiwniczony, wolnostojący; wykonany w technologii tradycyjnej; fundament kamienno – betonowy, dach drewniany, dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną, instalacje elektryczna, ogrzewanie piecowe, budynek do generalnego remontu. 
Budynek gospodarczy: parterowy, o powierzchni zabudowy 137,00 m2, wolnostojący, fundament kamienny, dach drewniany, dwuspadowy, kryty blachówką ceramiczną, budynek do remontu.
W pobliżu nieruchomości planowana jest budowa trasy szybkiego ruchu S-16. 
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 120 000,00 zł brutto. 
7. Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2022 roku, godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń). 
8. Wadium: 12 000,00 zł. 
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 15 września 2022 roku. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium. 
10. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1 200,00 zł. 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 1 200,00 zł. 
11. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
12. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. 
 Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
14. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
15. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
18. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
19. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pod nr tel. 600 902 890.   

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 27.07.2022 r. 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 27 lip 2022 08:46
Data opublikowania: środa, 27 lip 2022 09:04
Data przejścia do archiwum: środa, 21 wrz 2022 08:37
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 327 razy