Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal usługowy, ul. Ogrodowa 1/2 w Orzyszu

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej usługowej nr 2 w budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Orzyszu z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 23782/33774 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 250/5 o powierzchni 193,00 m2.

1. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.8.2022.KOW z dnia 28.02.2022 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 28.02.2022 r. 
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 31.05.2022 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.8.2022.KOW z dnia 22.04.2022 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 25.04.2022 r. zakończony został wynikiem negatywnym, nikt nie wpłacił wadium i nikt nie przystąpił do przetargu.  
3. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00042159/9.
4. Opis nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej usługowejnr 2 w budynku nr 1 w Orzyszu przy ul. Ogrodowej.   

OPIS LOKALU:
Powierzchnia lokalu: 132,90 m2.
Powierzchnia przynależnej piwnicy: 104,92 m2. 
Usytuowanie: I piętro, 1 pomieszczenie przynależne na parterze.  
Lokal składa się z 6 pomieszczeń biurowych, magazynu, korytarza i toalety, z jednego pomieszczenia przynależnego znajdującego się na parterze budynku oraz z pomieszczeń piwnicznych. 
Do lokalu przynależy udział 23782/33774 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu działki o nr geod. 250/5 o powierzchni 193,00 m2.

OPIS BUDYNKU:
Budynek usługowy, podpiwniczony, położony przy ul. Ogrodowej 1 w centrum miasta. Budynek zlokalizowany jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej wielolokalowej i usługowej. 
Podstawowe dane techniczne:
- całkowita powierzchnia użytkowa budynku: 337,74 m2,
- powierzchnia użytkowa lokali użytkowych – 232,82 m2
- powierzchnia piwnic przynależnych – 104,92 m2
Ilość lokali – 2 lokale usługowe. 
Instalacje: elektryczna, wodna z sieci, kanalizacyjna do sieci, ogrzewanie centralne – miejskie. 

Na nieruchomości ustanowiona będzie na czas nieograniczony, służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Orzyszu Spółki z o.o., polegająca w szczególności na prawie wstępu, przechodu, całodobowego dostępu do urządzeń węzła centralnego ogrzewania umiejscowionej 
w pomieszczeniu na terenie budynku, celem wykonania czynności konserwacji, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją i modernizacją wszystkich urządzeń centralnego ogrzewania. 

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 221 249,00 brutto (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć 00/100 zł), w tym wartość służebności dojścia do węzła centralnego ogrzewania w piwnicy wynosi 10 063,00 zł.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 05 września 2022 roku, godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń). 
7. Wadium 22 500,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset 00/100 zł). 
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 02 września 2022 roku.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
9. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 2 250,00 zł. 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 2 250,00 zł. 
10. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. 
11. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
12. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
13. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
14. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
15. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
17. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.  
 
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 19.07.2022 r. 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 19 lip 2022 15:04
Data opublikowania: wtorek, 19 lip 2022 15:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 wrz 2022 08:55
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 154 razy