Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonego do sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul. wojska Polskiego 62.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 7 w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 62 w Orzyszu z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 2751/37106 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 325/3 o powierzchni 266,00 m2. 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
- lokal mieszkalny o powierzchni 27,51 m2 składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju i ubikacji. 
- do lokalu przynależy udział 2751/37106 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu działki o nr geod. 325/3,   
- budynek wielomieszkaniowy o pow. użytkowej lokali mieszkalnych 371,06 m2 składający się z 8-miu lokali,
- nr działki 325/3 o pow. 266,00 m2,
- nr księgi wieczystej – OL1P/00021596/1,  
- w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość miasta Orzysz oznaczona symbolem MWU – teren zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.  

Wartość nieruchomości: 34 637,00 zł.   
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 30.08.2022 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 62 w Orzyszu. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 18.07.2022 r. do dnia 30.08.2022 r. 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 18 lip 2022 15:17
Data opublikowania: poniedziałek, 18 lip 2022 15:19
Data przejścia do archiwum: środa, 31 sie 2022 11:41
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 79 razy