Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 286/6, Zastrużne 14

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 286/6 o powierzchni 0,1328 ha położona w obrębie geod. Okartowo, gm. Orzysz, adres: Zastrużne 14. 

Opis nieruchomości:

Działka nr 286/6 położona jest pod adresem Zastrużne 14, obręb geod. Okartowo, gmina Orzysz, poza zwartą zabudową wsi Zastrużne, w otoczeniu lasów. Dojazd drogą nieutwardzoną leśną – służebność ustanowiona na działce 286/5. Nieruchomość posiada użytki: Br-RV – grunty rolne zabudowane. 
Na działce znajdują się budynki: mieszkalny i gospodarczy. 

Budynek mieszkalny: parterowy o powierzchni użytkowej 92,90 m2, z pokojem na poddaszu, częściowo podpiwniczony, wolnostojący; wykonany w technologii tradycyjnej; fundament kamienno – betonowy, dach drewniany, dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną, instalacje elektryczna, ogrzewanie piecowe, budynek do generalnego remontu. 

Budynek gospodarczy: parterowy, o powierzchni zabudowy 137,00 m2, wolnostojący, fundament kamienny, dach drewniany, dwuspadowy, kryty blachówką ceramiczną, budynek do remontu. 

W pobliżu nieruchomości planowana jest budowa trasy szybkiego ruchu S-16. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00032479/5. 

Nieruchomość oznaczona jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz symbolem: Strefa III Krajobrazowa – tereny chronionego krajobrazu, obszar IIIB – leśno – turystyczny.  

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 120 000,00 zł brutto.   

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 26.07.2022 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       

Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 13.06.2022 r. do dnia 26.07.2022 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 14 cze 2022 08:16
Data opublikowania: wtorek, 14 cze 2022 08:18
Data przejścia do archiwum: środa, 27 lip 2022 08:32
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 212 razy