Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 141/2, obręb Ogródek

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 141/2 o powierzchni 0,0331 ha położona w obrębie Ogródek, gm. Orzysz. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest na obszarze zabudowy wsi Ogródek, gmina Orzysz. Działka 141/2 jest mało zagospodarowana, nieogrodzona w połowie całkowicie zabudowana budynkiem niemieszkalnym. Teren działki nierówny. 
Na działce posadowiony jest budynek dawnej świetlicy wiejskiej, budynek parterowy, niepodpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku 115,40 m2. Stan techniczny budynku niezadowalający: nieszczelny dach, zużyta konstrukcja dachowa, miejscami zapadnięty strop, zużyte okna i drzwi. Budynek kwalifikuje się do generalnego remontu. 
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012883/4 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 21 234,00 zł brutto.   

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Ogródek, gmina Orzysz działka oznaczona jest symbolem: MNU – tereny zabudowy jednorodzinnej i usług nieuciążliwych. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 29.04.2022 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na wyżej określonych zasadach zostaną zbyte w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       

Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 18.03.2022 r. do dnia 29.04.2022 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 21 mar 2022 08:22
Data opublikowania: poniedziałek, 21 mar 2022 08:24
Data edycji: wtorek, 22 mar 2022 10:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 maj 2022 13:59
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 345 razy
Ilość edycji: 1