Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy na polepszenie warunków nieruchomości przyległej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 586/5 o pow. 0,0224 ha w obrębie geod. miasta Orzysz.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Orzysz przy ul. Zacisze. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości mieszkalne i tereny niezabudowane oraz ciepłownia miejska. Kształt działki nieregularny, teren nierówny, zakrzaczony, w części podmokły. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7 i nie jest obciążona hipotecznie. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 8 998,00 zł brutto. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem: b-08MNU – tereny zabudowy jednorodzinnej i usług nieuciążliwych. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, 
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 28.04.2022 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na polepszenie warunków nieruchomości przyległych oznaczonych nr geod. 586/2 i 90/114.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z rokowań z nabywcą.       

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 16.03.2022 r. do dnia 28.04.2022 r.

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Data powstania: środa, 16 mar 2022 12:34
Data opublikowania: środa, 16 mar 2022 12:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 kwi 2022 07:38
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 240 razy