Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - ul. Ogrodowa 1/2, m. Orzysz

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonego do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego - użytkowego w budynku wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, będącego własnością gminy Orzysz.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny - użytkowy nr 2 budynku nr 1 przy ul. Ogrodowej w Orzyszu. 

Opis nieruchomości:
-  lokal niemieszkalny - użytkowy o powierzchni 132,90 m2 składający się 6 pomieszczeń biurowych, magazynu, korytarza, i wc  na I piętrze, 1 pomieszczenia biurowego na parterze oraz przynależnych pomieszczeń w piwnicy o powierzchni 104,92 m2,
-  budynek o pow. użytkowej 337,74 m2 składający się z dwóch lokali niemieszkalnych – użytkowych, 
-  nr działki 250/5 o pow. 193,00 m2, KW OL1P/00042159/9, 
-  do lokalu przynależy udział w wysokości 23782/33774 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu działki 250/5,  
- w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych. 

Cena nieruchomości lokalowej brutto 271 249,00 zł.    

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 12.04.2022 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego.  
Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu notarialnego jest protokół z przeprowadzonego przetargu. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 28.02.2022 r. do dnia 12.04.2022 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 1 mar 2022 09:35
Data opublikowania: wtorek, 1 mar 2022 09:37
Data przejścia do archiwum: środa, 13 kwi 2022 10:28
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 281 razy