Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 140/7, 140/8, obręb Ogródek

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie geod. Kamieńskie, gm. Orzysz: 

Nr działki

Powierzchnia

Cena brutto

Oznaczenie użytku

Przeznaczenie w m.p.z.p. miasta Orzysz

140/7

0,1846 ha

80 000,00 zł

Br – RIVa, N, RIIIb, RIVa

MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych

140/8

0,1847 ha

80 000,00 zł

Br – RIVa, RIIIb, RIVa

 

Opis nieruchomości:
Nieruchomości położone są w obszarze zwartej zabudowy wsi Ogródek, gm. Orzysz. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Kształt działek regularny. W sąsiedztwie działek przebiega sieć energetyczna. 

W przypadku działek z użytkiem RIIIb istnieje obowiązek wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1326 ze zm.). 

Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00033162/7 i nie są obciążone hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 12.04.2022 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na wyżej określonych zasadach zostaną zbyte w formie przetargu ustnego nieograniczonego 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       
Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 28.02.2022 r. do dnia 12.04.2022 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 1 mar 2022 09:24
Data opublikowania: wtorek, 1 mar 2022 09:28
Data przejścia do archiwum: środa, 13 kwi 2022 10:28
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 261 razy