Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 146/13, m. Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 146/13 o powierzchni 0,0913 ha położona w obrębie miasta Orzysz, przy ul. Polnej. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest na obszarze miasta Orzysz, w strefie peryferyjnej miasta, w części północno – wschodniej. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. 
Działka ma kształt regularny. Teren działki nieogrodzony, niezagospodarowany.
Dojazd bezpośredni drogą gminną. 
W sąsiedztwie działki przebiega sieć wodna, kanalizacyjna, przez działkę przebiega sieć energetyczna. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00013623/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 61 000,00 zł brutto.   

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem b-12MNUw – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej wolnostojącej. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 11.03.2021 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       

Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 28.01.2022 r. do dnia 11.03.2022 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 28 sty 2022 14:06
Data opublikowania: piątek, 28 sty 2022 14:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 mar 2022 08:40
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 216 razy