Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 10 – ciu lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym o pow. zabudowy 32,00 m2  oznaczonej nr geod. 522/1 o pow. 168,00 m2, obręb Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012621/0 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: c-01MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych. 

Miesięczna wysokość czynszu wynosi 318,82 zł brutto, w tym:
- 118,08 zł brutto (3,00 zł / m2 – pod kioskami, pawilonami handlowymi i usługowymi – stawka miesięczna).
- 200,74 zł brutto (1,20 zł / m2 – czynsz dzierżawny gruntu na działalność handlową i usługową 
o powierzchni do 0,5000 ha – stawka miesięczna)

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat na cele handlowo – usługowe wraz z istniejącym budynkiem użytkowym. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 02.12.2021 r. do dnia 23.12.2021 r.

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Data powstania: czwartek, 2 gru 2021 14:59
Data opublikowania: czwartek, 2 gru 2021 15:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 gru 2021 08:28
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 70 razy