Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich działek.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 146/16 o powierzchni 0,1414 ha położona w obrębie geod. miasta Orzysz. 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej w części północno – wschodniej miasta Orzysz, przy ul. Polnej na terenie istniejącego osiedla domków jednorodzinnych. Kształt działki nieregularny. Przez działkę przebiega wiele sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Działka leży przy drodze powiatowej lecz nie ma do niej bezpośredniego dostępu. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00013623/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 45 076,00 zł brutto.   

Nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Orzysz oznaczona jest symbolem: b-10MNUw – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej wolnostojącej. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 12.01.2022 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na wyżej określonych zasadach zostaną zbyte w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich działek oznaczonych nr geod. 146/15, 146/22, 146/24, 147/4. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       

Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 30.11.2021 r. do dnia 12.01.2022 r. 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 30 lis 2021 11:52
Data opublikowania: wtorek, 30 lis 2021 11:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 sty 2022 11:02
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 191 razy