Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku mieszkaniowym nr 15B w miejscowości Okartowo, gm. Orzysz posadowionym na działce o nr geod. 83/16.

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/11 w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 83/19 o powierzchni 0,3000 ha położonej w obrębie geod. Okartowo, gm. Orzysz. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest we wsi Okartowo w gminie Orzysz, w obrębie zwartej zabudowy. 
W sąsiedztwie znajdują się tereny mieszkaniowe i kolejowe.  
Dojazd bezpośredni drogą gminną. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00027139/2 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

Cena sprzedaży udziału w wysokości 1/11 wynosi 2 600,00 zł brutto.   

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Okartowo, gm. Orzysz działka oznaczona jest symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 04.01.2022 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku mieszkaniowym nr 15B w miejscowości Okartowo, gm. Orzysz posadowionym na działce o nr geod. 83/16. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       

Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 22.11.2021 r. do dnia 04.01.2022 r.

(-) BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 22 lis 2021 15:03
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lis 2021 15:03
Data przejścia do archiwum: środa, 5 sty 2022 15:39
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 133 razy