Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy na polepszenie warunków nieruchomości przyległych oznaczonych nr geod. 1/16, 3, 9, 10, 17/5 położonych w obrębie geod. Grzegorze, gmina Orzysz.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych nr geod. 7/3 o pow. 0,2616 ha, 8/1 o pow. 1,1185 ha i 8/3 o pow. 1,3028 ha – łączna powierzchnia 2,6829, położona w obrębie geod. Grzegorze, gmina Orzysz. 

Opis nieruchomości:
Działka nr 7/3 położona jest w miejscowości Grzegorze, gmina Orzysz, na kolonii wsi, poza zwartą zabudową, w otoczeniu terenów rolnych.
Działka ma kształt nieregularny, silnie wydłużony, wydzielona była jako droga dojazdowa do gruntów rolnych, działka nie jest użytkowana jako droga. Teren działki pofałdowany, zakrzaczony. Działka przeznaczona na uzupełnienie sąsiednich działek rolnych.
Dojazd do nieruchomości drogą polną.
Powierzchnia działki 7/3 – 0,2616 ha. 

Działka nr 8/1 położona jest w miejscowości Grzegorze, gmina Orzysz, na kolonii wsi, poza zwartą zabudową, w otoczeniu terenów rolnych.
Działka ma kształt nieregularny, wydłużony, wydzielona była jako teren dawnego torowiska i droga dojazdowa do gruntów rolnych, działka nie jest użytkowana jako droga. 
Dojazd do nieruchomości drogą polną.
Powierzchnia działki 8/1 – 1,1185 ha

Działka nr 8/3 położona jest w miejscowości Grzegorze, gmina Orzysz, na kolonii wsi, poza zwartą zabudową, w otoczeniu terenów rolnych.
Działka ma kształt nieregularny, silnie wydłużony, wydzielona była jako droga dojazdowa do gruntów rolnych, działka nie jest użytkowana jako droga. 
Warunki geotechniczne dobre, grunt użytkowany rolniczo. Kultura uprawy wysoka.
Dojazd do nieruchomości drogą polną.
Powierzchnia działki 8/3 – 1,3028 ha. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012833/9 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 104 079,00 zł brutto.  

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz działka znajduje się w strefie IV – osadniczo – rolniczej w obszarze IV a – aktywizacji gospodarczej.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, 
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 27.10.2021 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na polepszenie warunków nieruchomości przyległej oznaczonej nr geod. 1/16, 3, 9, 10, 17/5 położonych w obrębie geod. Grzegorze, gm. Orzysz. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z rokowań z nabywcą.       

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 14.09.2021 r. do dnia 27.10.2021 r.

(-) BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 14 wrz 2021 11:52
Data opublikowania: wtorek, 14 wrz 2021 11:55
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 175 razy