Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na okres 25 lat z przeznaczeniem na cele związane z urządzeniem ogólnodostępnej plaży, działalnością rekreacyjno – wypoczynkową oraz usługową.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomości składająca się z działki o nr geod. 265/4 i części działki o nr geod. 265/5 o łącznej powierzchni 1,7820 położona w obrębie geod. Nowe Guty, gm. Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako:
- Bi – inne tereny zabudowane – 0,2122 ha, 
- Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 0,8313 ha,
- Lzr – PsVI – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych - 0,4025 ha, 
- LzVI – grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,3360 ha.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012827/4 i nie jest obciążona hipotecznie ani innymi zobowiązaniami. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obrębu Nowe Guty, gm. Orzysz powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem: 
A4UTS – teren projektowanej zabudowy rekreacyjno – sportowej, związanej z funkcją turystyki wodnej
1) jako przeznaczenie podstawowe ustala się funkcję usług turystyki wodnej z urządzeniami nawodnymi (projektowana przystań żeglarska do 50 jednostek maksymalnie)
2) jako przeznaczenie uzupełniające ustala się funkcję pola namiotowego, kąpieliska oraz terenów sportowych. 

Roczna wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego – 60 000,00 zł brutto. 

Wylicytowany czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności 
z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na okres 25 lat z przeznaczeniem na cele związane z urządzeniem ogólnodostępnej plaży, działalność rekreacyjno – wypoczynkową oraz usługową.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 06.09.2021 r. do dnia 27.09.2021 r.

(-) BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 7 wrz 2021 13:50
Data opublikowania: wtorek, 7 wrz 2021 13:54
Data edycji: poniedziałek, 20 wrz 2021 15:56
Data przejścia do archiwum: środa, 29 wrz 2021 12:33
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 174 razy
Ilość edycji: 1