Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy na polepszenie warunków nieruchomości przyległej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 110/10 o pow. 0,0400 ha w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Ełckiej.  

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na obszarze miasta Orzysz, przy u. Ełckiej, w strefie śródmiejskiej.
Działka znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkalnej i usługowej, blisko centrum miasta.
Działka ma kształty nieregularny. Teren działki miejscowo obniżony, zakrzaczony. 
W sąsiedztwie działki przebiega sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00015501/4 i nie jest obciążona hipotecznie. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 30 770,00 zł.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „b-08MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych”. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, 
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 01.10.2021 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na polepszenie warunków nieruchomości przyległej oznaczonej nr geod. 110/6. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z rokowań z nabywcą.       

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 19.08.2021 r. do dnia 01.10.2021 r.

(-) Z up. BURMISTRZA

mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Data powstania: piątek, 20 sie 2021 09:15
Data opublikowania: poniedziałek, 23 sie 2021 10:23
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 paź 2021 14:36
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 137 razy