Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres dziesięciu lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość składająca się z działek oznaczonych nr geod. 176/4, 177/9, 176/1 i 177/1 o łącznej  pow. 0,3911 ha, obręb Orzysz. 

Nieruchomość sklasyfikowana jest jako Bi – inne tereny zabudowane, Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012897/5 i nie jest obciążona hipotecznie. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolami: a-03US i a-02 US – tereny usług sportu i rekreacji, a-02KD(D) – tereny drogi publicznej klasy dojazdowej. 

Miesięczna wysokość czynszu – 2 405,27 zł zł brutto (0,50 zł netto / m2 – zgodnie z zarządzeniem Nr 9/6/2017 Burmistrza Orzysza z dnia 07 czerwca 2017 r. – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat z przeznaczeniem na realizację projektów  „Rybacka Osada Aris – rozwój Północnego Szlaku Rybackiego” i „Turystyczne Zagrody Edukacyjne”.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia .01.07.2021 r. do dnia 23.07.2021 r.

(-) BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski 

Data powstania: czwartek, 8 lip 2021 08:11
Data opublikowania: czwartek, 8 lip 2021 08:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 lip 2021 11:46
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 109 razy