Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działki przy ul. Mazurska, m. Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Mazurskiej:

Nr działki

Powierzchnia

Cena

Oznaczenie użytku

Przeznaczenie
w m.p.z.p. miasta Orzysz

538/4

0,1201 ha

45 000,00 zł

RV, RVI – grunty orne

Mn – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

538/5

0,1204 ha

45 000,00 zł

RV – grunty orne

 

Opis nieruchomości:
Nieruchomości położone są na skraju zabudowy miasta Orzysz, w pobliżu jeziora Sajno. 
Działki mają kształt regularny, wydłużony w kierunku wschód – zachód. 
Dojazd do nieruchomości drogą gminną nieutwardzoną. W pobliżu działek przebiega sieć energetyczna. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012884/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 
1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 01.06.2021 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na wyżej określonych zasadach zostaną zbyte w formie przetargu ustnego nieograniczonego 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       
Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pod nr tel. 600 902 890. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 19.04.2021 r. do dnia 01.06.2021 r. 

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski   

Data powstania: wtorek, 20 kwi 2021 08:11
Data opublikowania: wtorek, 20 kwi 2021 08:14
Data edycji: środa, 21 kwi 2021 11:44
Data przejścia do archiwum: środa, 2 cze 2021 11:09
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 511 razy
Ilość edycji: 1