Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy na polepszenie warunków nieruchomości przyległej składającej się z działek oznaczonych nr geod. 305/1, 305/28 i 304/1.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona nr geod. 587/2 o pow. 0,0709 ha położona w obrębie geod. miasta Orzysz. 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na obszarze miasta Orzysz, w strefie śródmiejskiej. Działka znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Działka ma kształt nieregularny. Teren nierówny. Na działce znajduje się budynek gospodarczy o pow. zabudowy 40,00 m2. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8 i nie jest obciążona hipotecznie. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 32 880,00 zł.   

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolami:
- c – 03MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, 
- c – 03 ZP – teren zieleni urządzonej. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 05.04.2021 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na polepszenie warunków nieruchomości przyległych oznaczonych nr geod. 305/1, 305/28 i 304/1. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z rokowań z nabywcą.       

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 19.02.2021 r. do dnia 05.04.2021 r. 

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 22 lut 2021 08:52
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lut 2021 08:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 kwi 2021 08:29
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 200 razy