Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetyargu ustnego nieograniczonego - dz. 587/3, m. Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 587/3 o powierzchni 0,4525 ha położona w obrębie miasta Orzysz. 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Orzysz (200 m od centrum), w okolicy ulicy Wojska Polskiego, w drugiej linii zabudowy, blisko rzeki Orzyszy.
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, szkoła. Kształt działki nieregularny. Warunki geotechniczne średnie, działka zakrzaczona, częściowo użytkowana jako ogródki działkowe.
Dojazd publiczną drogą nieutwardzoną. Na dzień wyceny w bezpośrednim sąsiedztwie przy działce była dostępna sieć uzbrojenia energetyczna, wodna i kanalizacyjna.
Nieruchomość przeznaczona pod budynek wielorodzinny. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 542 683,00 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolami: c-10MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 12.02.2021 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.

Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 31.12.2020 r. do dnia 12.02.2020 r.

(-) z up. Burmistrza
Beata Jażdżewska
Z-ca Burmistrza Orzysza

Data powstania: czwartek, 31 gru 2020 11:53
Data opublikowania: czwartek, 31 gru 2020 11:57
Data edycji: piątek, 8 sty 2021 12:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 lut 2021 07:56
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 544 razy
Ilość edycji: 1