Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja Dostępności

Urząd Miejski w Orzyszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności  cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron  internetowych Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Data publikacji strony internetowej: 2003.06.03
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020.05.07

Przegląd strony pod kątem dostępności: 2024.03.29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych. Podmiot zapewni dostępność cyfrową witryny w terminie zgodnym z powyższą ustawą.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Biuro Obsługi interesanta, um@orzysz.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. 

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo 

dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę 

internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą 

alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien 

zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, 

podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być 

dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może 

zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub 

alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, 

aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek 

do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 
Dostępność architektoniczna

    Wejście do budynku od ul. Rynek 3, przez hol (dostępna winda dla niepełnosprawnych)
    Obiekt chroniony całodobowo,
    Parkingi dostępny dla osób trzecich, praking i wejście dla osób niepełnosprawnych
    Brak osoby posługującej się językiem migowym
    Możliwość wejścia do budynku i wszystkich pomieszczeń z psem asystującym i psem przewodnikiem

 
Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Orzyszu udostępnia aplikacje mobilną pod adresem http://mobilny.orzysz.pl

 
Koordynator ds. dostępności tel. 732 700 998

Data powstania: wtorek, 22 wrz 2020 15:45
Data opublikowania: wtorek, 22 wrz 2020 15:49
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1851 razy