Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu o naborze na stanowisko głównego księgowego

Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu

12-250 Orzysz, ul. Ogrodowa 12

 

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKO – GMINNEGO

OŚRODKA ZDROWIA W ORZYSZU

OGŁASZA NABÓR

 

NA  STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

Nazwa stanowiska:

Główny księgowy

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1/2

Miejsce wykonywania pracy:

Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu

 1. Ogrodowa 12, 12-250 Orzysz

Określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

 1. prowadzenie rachunkowości Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu, a w szczególności:

1)  organizacja prawidłowego obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych,

 • bieżące prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych,
 • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 1. prowadzenie gospodarki finansowej ośrodka zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:
 • wykonywaniu wydatków finansowych zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad, gospodarki środkami innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
 • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 • zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 1. sporządzanie bilansów i innych przewidzianych prawem sprawozdań,
 2. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
 • wstępnej, bieżącej i następczej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
 • wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego jednostki oraz jego zmian,
 • następczej kontroli operacji gospodarczych, stanowiących przedmiot księgowań,
 1. dyspozycja środkami pieniężnymi,
 2. kontrola zgodności operacji z planem finansowym,
 3. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących rachunkowości, a w szczególności: polityki rachunkowości i obiegu dokumentów księgowych.

Zgodnie z art. 9 pkt 10 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej należą do sektora finansów publicznych.                                                                                         

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • spełnianie jednego z poniższych warunków:
 1. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 2. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 3. wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów:
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2016r. poz. 1870 ze zm.),
 • ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t .j. Dz.U. z 2016r. Poz. 1047),
 • ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.),
 • ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., 2190 ze zm.),
 • przepisów wykonawczych do w/w ustaw,
 1. doświadczenie w obsłudze elektronicznych programów do obsługi finansowej, minimum 1 rok.

Warunki pracy na danym stanowisku:

- praca w pomieszczeniach biurowych, usytuowanych na I piętrze- dojście po schodach;

- godziny pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00;

- praca wymaga przeciętnej sprawności manualnej i ogólnej;

- narzędzia pracy: telefon, fax, urządzenia wielofunkcyjne, komputer wyposażony w pakiet biurowy;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż, ewentualnie też kserokopie zakresów czynności, gdy z nazwy stanowiska pracy zawartego w świadectwie pracy nie wynika, aby kandydat legitymował się wymaganym doświadczeniem zawodowym,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • oświadczenie o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko w formie pisemnej.

Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą (liczy się data wpływu do jednostki) bądź złożyć w dziale rachunkowości Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu, przy ulicy Ogrodowej 12, w terminie do dnia 03 czerwca  2020 r.  do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 21 maja 2020r.  w postępowaniu rekrutacyjnym na głównego księgowego  Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”.

Kandydaci spełniający wymogi formalne (w części dot. wymagań niezbędnych) o przejściu do dalszego etapu rozmowy kwalifikacyjnej wraz ze wskazaniem terminu i miejsca zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną upublicznione niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na tablicy informacyjnej Samodzielnego Publicznego Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu  przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Kontakt w sprawie rekrutacji :
Zuzanna Konopa, tel. 87/ 423 72 96

Przed podjęciem zatrudnienia w Samodzielnym Publicznym Miejsko Gminnym Ośrodku Zdrowia w Orzyszu wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Samodzielnym Publicznym Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Orzyszu w miesiącu poprzedzającym  datę  upublicznienia ogłoszenia  zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ. U z 2019 r., poz.1172 ze zm) nie przekroczył 6%.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - „dalej jako RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu (adres: ul. Ogrodowa 12, 12-250 Orzysz, tel. 87 423 72 96, e-mail: spmgozorzysz@wp.pl).
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
  z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), ustawy z 26 lipca 1996 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.), ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 300 ze zm.) oraz na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Państwa dane będą przetwarzane do momentu ustania stosunku pracy, a następnie przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, jak również przez okresy wskazane przez przepisy szczególne, w tym prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych.
 • W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 • Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy o pracę lub realizacją stosunku pracy.
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                              Samodzielnego Publicznego Miejsko Gminnego

                                                                                                              Ośrodka Zdrowia

                                                                                                              /-/ mgr Zuzanna Konopa

 

Data powstania: czwartek, 21 maj 2020 12:45
Data opublikowania: czwartek, 21 maj 2020 12:48
Data edycji: czwartek, 21 maj 2020 12:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 cze 2020 10:59
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 497 razy
Ilość edycji: 1