Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDANIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania i Ochrony Środowiska (pokój 213) nr tel. 87 3070961

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikami

Gdzie odebrać formularze:

Do pobrania w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania i Ochrony Środowiska (pokój 213) lub do pobrania na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl

Opłaty:

Opłata skarbowa:
Od decyzji o warunkach zabudowy – 598 zł /UWAGA: Nie podlega opłacie skarbowej wydanie o warunkach zabudowy na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy /.
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Orzyszu (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w kasie Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA - Opłata skarbowa -67 9364 0000 2003 0001 9817 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

UWAGA ! - DOTYCZY SPRAW WSZCZĘTYCH OD DNIA 3 STYCZNIA 2022 R.

W przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji o warunkach zabudowy w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

W przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczących budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora – termin, o którym mowa powyżej wynosi 21 dni.

Do terminu, o którym mowa powyżej, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

Podstawa prawna:

1. Art. 59 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1 i 1a, art. 61, art. 64 ust. 2, oraz art. 52 i 53 ust. 3-5 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz. U. z 2021 r., poz. 2462).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588, z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589).
5. Art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923, z późn. zm.).

Opracował

Daniel Gawrych

Data sporządzenia

wtorek, 11 sty 2022 10:00

Data zatwierdzenia

czwartek, 9 lip 2015 15:27
Data dodania: wtorek, 11 sty 2022 10:00
Data upublicznienia: czwartek, 9 lip 2015 15:27
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 2761 razy