Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UZNANIE OSOBY, KTÓREJ DORĘCZONO KARTĘ POWOŁANIA DO ODBYCIA ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ, ORAZ ŻOŁNIERZA ODBYWAJĄCEGO TĘ SŁUŻBĘ ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, Wydział Organizacyjny, pok. 43

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
2. Załączniki:
- zaświadczenie o dochodach członków rodziny,
- zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół dziennych,
- zaświadczenie z Powiatowego Biura Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych),
- kopia aktu małżeństwa i/lub kopia aktu urodzenia dziecka.
3. Do wglądu:
- dowody osobiste zainteresowanych osób.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, Wydział Organizacyjny, pok. 43

Opłaty:

bez opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Bez zwłoki, najpóźniej do 1 miesiaca.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

1. Za uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową oraz poborowy, który otrzymał kartę powołania do wojska.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w pok. nr 43 Urzędu Miejskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
3. Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu żołnierza lub poborowego są: małżonka, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2015r. Nr 144 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm).

Opracował

Izabela Jaźwińska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Izabela Jaźwińska

Data sporządzenia

wtorek, 7 lip 2015 08:09

Data zatwierdzenia

wtorek, 7 lip 2015 08:09
Data dodania: wtorek, 7 lip 2015 08:09
Data upublicznienia: wtorek, 7 lip 2015 08:09
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Izabela Bańkowska
Artykuł był czytany: 882 razy