Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania/zameldowania

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich; pok.216; tel. 87 307 09 53

Wymagane dokumenty

1. Podanie o wymeldowanie/zameldowanie.
2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
3. Kserokopia tytułu prawnego do lokalu (umowa najmu, akt notarialny, przydział…)

Opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 10 zł należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu

67 9364 0000 2003 0001 9817 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

1 miesiąc; w sprawach skomplikowanych – 2 miesiące. Do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu – art. 35 kpa

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Orzysza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wszystkim stronom postępowania.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1382 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj.Dz. U. z 2018r., poz. 1044zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zm.)

Opracował

Bożena Gajdulewicz

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Bożena Gajdulewicz

Zatwierdził

Bożena Gajdulewicz

Data sporządzenia

czwartek, 3 sty 2019 12:55

Data zatwierdzenia

czwartek, 29 paź 2009 13:32
Data dodania: czwartek, 3 sty 2019 12:55
Data upublicznienia: czwartek, 29 paź 2009 13:32
Opublikował(a): Bożena Gajdulewicz
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1257 razy