Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wymeldowanie z pobytu stałego

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich; pok. 216; tel. 87 307 09 53

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty ,a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - u osób pełnoletnich, u osób niepełnoletnich akt urodzenia.
2. Wypełniony druk " zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego "
3. Pełnomocnictwo w przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika.

Gdzie odebrać formularze:

Wydział Spraw Obywatelskich; pok.216.

Opłaty:

brak opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W dniu złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Inne wskazówki, uwagi:

UWAGA!
Zgłoszenia wymeldowania dokonuje osoba obowiązana do wymeldowania się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art.33 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu stałego, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy.

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie .Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza zgłoszenia pobytu stałego lub formularza zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.1382 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13.12.2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z 2017r. poz.2411 ).

Opracował

Bożena Gajdulewicz

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Bożena Gajdulewicz

Zatwierdził

Bożena Gajdulewicz

Data sporządzenia

czwartek, 3 sty 2019 12:49

Data zatwierdzenia

czwartek, 29 paź 2009 13:32
Data dodania: czwartek, 3 sty 2019 12:49
Data upublicznienia: czwartek, 29 paź 2009 13:32
Opublikował(a): Bożena Gajdulewicz
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1511 razy