Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie cudzoziemców

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich; pok. 216; tel. 87 307 09 53

Wymagane dokumenty

Cudzoziemcy zgłaszający pobyt czasowy do 3 miesięcy:
1. Paszport osoby meldującej się – dla ruchu bezwizowego
2. Zaproszenie lub dokument (wiza) na podstawie, którego osoba przybyła do Polski – dla pozostałych
3. Dowód osobisty właściciela (najemcy) lokalu oraz tytuł prawny do lokalu (umowa najmu, akt notarialny, przydział…)

Cudzoziemcy zgłaszający pobyt powyżej 3 miesięcy:
1. Wypełniony druk " zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdził fakt pobytu osoby złaszającej zameldowanie.
2. Oryginał dokumentu , z którego wynika najem lub własność lokalu osoby potwierdzającej pobyt meldującego się (wypis z księgi wieczystej, umowa cywilnoprawna, umowa najmu, przydział lokalu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu) .
3. Pełnomocnictwo w przypadku osoby zgłaszającej pobyt przez pełnomocnika.
oraz
Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zgłasza wymagane dane do zameldowania oraz przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej na podstawie art.61 ust 3 lub art. 71a ust.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2006r. Nr 234,poz.1694, z późn. zm.)- dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczyposoplitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy dokonują zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zgłaszają dane wymagane do zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej- ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Cudzoziemcy zgłaszający pobyt stały:
1. Wypełniony druk "zgłoszenie pobytu stałego " na którym własciciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdził fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie.

2. Oryginał dokumentu, z którego wynika najem lub własność lokalu osoby potwierdzającej pobyt meldującego się (wypis z księgi wieczystej, umowa cywilnoprawna, umowa najmu, przydział lokalu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu) .

3. Pełnomocnictwo w przypadku osoby zgłaszającej pobyt przez pełnomocnika.

oraz

Cudzoziemiec, dokonując zameldowania na pobyt stały, zgłasza wymagane dane do zameldowania oraz przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długotrminowego Wspólnot Europejskich, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.
Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonujący zameldowania się na pobyt stały, zgłasza wymagane dane do zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
1. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalające na osiedlenie się.
2. Wypełniony druk „zgłoszenie pobytu stałego”.
3. Tytuł prawny do lokalu (umowa najmu, akt notarialny, przydział…).
4. Dowód osobisty właściciela (najemcy lokalu).
5. Paszport osoby meldującej się (ewentualnie inny dokument stwierdzający tożsamość osoby).
Po dokonaniu czynności zameldowania cudzoziemiec otrzymuje poświadczenie zameldowania, które będzie podstawą do otrzymania karty pobytu stałego.

Gdzie odebrać formularze:

Wydział Spraw Obywatelskich; pok. 216

Opłaty:

brak opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W dniu złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Inne wskazówki, uwagi:

Uwagi
Zgłoszenia zameldowania dokonuje osoba obowiązana do zameldowania się osobiście lub przez pełnomocnika ligitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu

- obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym , obywatele Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin zobowiązani są zameldować się najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

- pozostali cudzoziemcy zobowiązani są zameldować się najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca jeżeli ich pobyt czasowy przekracza 14dni ( zameldowania dokonuje się ustnie w organie gminy w obecności właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu ).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.1382 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13.12.2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z 2017r. poz.2411 ).

Opracował

Bożena Gajdulewicz

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Bożena Gajdulewicz

Zatwierdził

Bożena Gajdulewicz

Data sporządzenia

czwartek, 3 sty 2019 12:48

Data zatwierdzenia

czwartek, 29 paź 2009 13:32
Data dodania: czwartek, 3 sty 2019 12:48
Data upublicznienia: czwartek, 29 paź 2009 13:32
Opublikował(a): Bożena Gajdulewicz
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 2564 razy