Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie na pobyt czasowy – powyżej 3 miesięcy

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich; pok. 216; tel. 87 307 09 53

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty , a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - u osób dorosłych , akt urodzenia - u osób niepełnoletnich.
2. Wypełniony druk " zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" , na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdził fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie.
3. Oryginał dokumentu, z którego wynika własność lub najem lokalu osoby potwierdzającej pobyt osoby meldującej się (wypis z księgi wieczystej, umowa cywilnoprawna, umowa najmu, przydział lokalu lub inny dokument potwierdzający potwierdzający tytuł do lokalu).
4. Pełnomocnictwo w przypadku osób zgłaszających pobyt przez pełnomocnika

Gdzie odebrać formularze:

Wydział Spraw Obywatelskich; pok. 216

Opłaty:

brak opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W dniu złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Inne wskazówki, uwagi:

Zgłoszenia zameldowania dokonuje osoba obowiązana do zameldowania się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art.33 § 2 ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym na miejsce pobytu pobytu, najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące można równocześnie dokonać wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałgo albo pobytu stałego i pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, wskazując adres (lub adresy), z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza "zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące".
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tj.Dz.U. z 2018r. poz.1382 ze zm) w przypadku powstałych wątpliwości Urząd może rozstrzygać o zameldowaniu w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.1383 zezm.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrzynych z dnia 13.12.2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z 2017r. poz.2411 ).

Opracował

Bożena Gajdulewicz

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Bożena Gajdulewicz

Zatwierdził

Bożena Gajdulewicz

Data sporządzenia

czwartek, 3 sty 2019 12:46

Data zatwierdzenia

czwartek, 29 paź 2009 13:33
Data dodania: czwartek, 3 sty 2019 12:46
Data upublicznienia: czwartek, 29 paź 2009 13:33
Opublikował(a): Bożena Gajdulewicz
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1489 razy