Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Orzyszu pok. nr 4 tel. 424 10 47

Wymagane dokumenty

Do wglądu – dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem
Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL

Gdzie odebrać formularze:

Wnioski o udostępnienie danych można pobrać w pok. nr 4

Opłaty:

Opłata skarbowa - od poświadczenia zameldowania 17 zł
Wnioskodawca chcąc uzyskać zaświadczenie ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL potwierdzające jego dane ponosi opłatę skarbową 17 zł
Pozostali wnioskodawcy ponoszą opłatę za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL w wysokości 4 % kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę tj. 30,40 zł. opłatę tę należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Orzyszu na konto: Bank Spółdzielczy Ruciane – Nida oddział w Orzyszu
nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001 a dowód wpłaty dołączyć do wniosku.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po zgłoszeniu się do pokoju nr 4.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie wnoszone do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Orzysza w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie

Inne wskazówki, uwagi:

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Orzyszu pok. nr 17

Podstawa prawna:

- Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974r. – tekst jednolity Dz. U. 139 poz. 993 z 2006r. z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.04.2002r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia Dz. U. nr 62 poz. 564
- Ustawa z dnia 16.10.2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. nr 225 poz. 1635 – z póź. zmianami

Opracował

Bożena Gajdulewicz

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Bożena Gajdulewicz

Data sporządzenia

środa, 26 wrz 2007 13:49

Data zatwierdzenia

czwartek, 29 paź 2009 13:30
Data dodania: środa, 26 wrz 2007 13:49
Data upublicznienia: czwartek, 29 paź 2009 13:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 paź 2009 13:30
Opublikował(a): Bożena Gajdulewicz
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 2217 razy