Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego (USC)
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz
tel. (87) 307 09 31
e-mail: usc@um.orzysz.pl

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony druk zawiadomienia (zawiadomienie w załączniku);
Zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku osób małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych odpowiednio rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Stanu Cywilnego w Orzyszu (pokój nr 217).

Opłaty:

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie.
W przypadku osobistego zgłoszenia utraty dowodu osobistego wydawane jest zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.

W przypadku zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego lub pisemnie do konsula – wydanie na żądanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.

Inne wskazówki, uwagi:

Osoba, która utraciła dowód osobisty jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy Urząd Gminy lub Konsulat. Zawiadomienie składa się w formie pisemnej. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego do placówki konsularnej RP można dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną , utratę lub uszkodzenie zgłasza rodzic, opiekun prawny lub kurator.
W przypadku odnalezienia własnego lub cudzego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w Urzędzie Stanu Cywilnego w Orzyszu (pokój nr 5) i zwrócić odnaleziony dokument.

Podstawa prawna:

Art. 47, 48, 49 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz.1131 z późn. zm.).Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty,uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

Opracował

Teresa Sokołowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Teresa Sokołowska

Zatwierdził

Teresa Sokołowska

Data sporządzenia

piątek, 20 maj 2016 16:52

Data zatwierdzenia

piątek, 20 maj 2016 17:05
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 20 maj 2016 16:52
Data upublicznienia: piątek, 20 maj 2016 17:05
Opublikował(a): Teresa Sokołowska
Zaakceptował(a): Teresa Sokołowska
Artykuł był czytany: 880 razy
Ilość edycji: 1