Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 199/14, miasto Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 199/14 o powierzchni 0,4516 ha położona w obrębie miasta Orzysz.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest na obszarze miasta Orzysz, w strefie pośredniej, niedaleko centrum miasta. Działka sąsiaduje z terenem wykorzystywanym pod usługi oraz z kanałem.
Działka ma kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta. Teren pofałdowany i nierówny, miejscowo obniżony i podmokły, mocno zakrzaczony, przez działkę biegnie linia energetyczna napowietrzna.
Warunki geotechniczne zabudowy utrudnione. Teren działki był nieogrodzony, niezagospodarowany.
Dojazd bezpośredni drogą asfaltową (ul. Kanałowa).
W sąsiedztwie działki przebiega sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna. Przez działkę przebiega sieć energetyczna.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012621/0 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 101 082,00 zł brutto.   

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolami: a-01MNUw – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej wolnostojącej, a-01Z – teren zieleni.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 30.04.2020 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na wyżej określonych zasadach zostaną zbyte w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            

Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 17.03.2020 r. do dnia 30.04.2020 r.    


Burmistrz

Zbigniew Włodkowski 

Data powstania: środa, 18 mar 2020 12:55
Data opublikowania: środa, 18 mar 2020 12:59
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 94 razy