Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja zamówienia

specyfikacja
Uproszczona specyfikacja
istotnych warunków zamówienia

1. Zamawiający :
Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu ; ul. 22 Lipca 4
tel./fax 423-72-63
rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie :
przetargu nieograniczonego
2. Przedmiotem zamówienia jest :
Zakup oleju napędowego
3. Opis przedmiotu zamówienia :
Zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego wg.potrzeb. Miejsce tankowania oleju napędowego gm. Orzysz
4. Termin realizacji zamówienia : od 01.01.2007 do 31.12.2007 r
5. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki :
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
2. Posiadają dobrą sytuację finansową gwarantującą wykonanie zamówienia.
3. Posiadają odpowiedni sprzęt do wykonania zamówienia.
4. Posiadają dobrze przygotowaną kadrę i pracowników.
5. Posiadają niezbędne uprawnienia, koncesje, certyfikaty, atesty.
6. Występują na rynku robót(handlu) co najmniej 3 lata
7. Nie podlegają wykluczeniu z art.24 ustawy o zamówieniach publicznych.
8. Ich stacja paliw znajduje się na terenie Gminy Orzysz/ względy ekonomiczne/
6 Do oferty należy załączyć następujące dokumenty :
1. Cena za 1 litr oleju napędowego
2. Zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne.Data wystawienia-nie więcej niż 3 miesiące przed terminem wyznaczonym do składania ofert.
3 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami. Data wystawienia zaświadczenia –nie więcej niż 3 miesiące przed terminem wyznaczonym do składania ofert.
4 Wypełnione załączone dokumenty do SIWZ
7 Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Informacji nt. specyfikacji, jak również realizacji zamówienia udziela :
p. Agata Jary. w Zespole Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu
tel. 423-72-63.
9.Kryteria, wg których będą rozpatrywane oferty :
- cena za 1 litr oleju napędowego 100 %
10. Cena za 1 litr oleju napędowego.
11. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, na podstawie :
================================================================
- kosztów za jednostkę /1 litr/ nabycia paliwa
- -inne:
koszty łącznie netto.....
wartość podatku VAT.......
wartość oferty brutto..........
12. Ofertę należy przygotować w sposób następujący :
-złożyć w kopercie z hasłem „ zakup oleju napędowego”
wszystkie dokumenty należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
13. Termin składania ofert upływa dnia 22.12.2006 r godzina 9:00;
Oferty należy składać w Zespole Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu ul. 22 Lipca 4 .
14. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.12.2006 r. o godzinie 11:00;
w siedzibie Zamawiającego
15. Wybrany oferent, oraz wszyscy biorący udział w trybie przetargu nieograniczonego zostaną powiadomieni o wyborze oferty.
16. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie określone w zawiadomieniu.Wykaz załączonych dokumentów:
1. Formularz „Oferta”
2. Oświadczenie wg art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania
4. Projekt umowy.
5. Oświadczenie o akceptacji warunków płatności
6. Oświadczenie o akceptacji umownych warunków realizacji zamówienia

Data powstania: wtorek, 28 lis 2006 07:38
Data opublikowania: wtorek, 28 lis 2006 07:40
Data edycji: wtorek, 28 lis 2006 07:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 mar 2010 08:22
Opublikował(a): Beata Jażdżewska
Zaakceptował(a): Beata Jażdżewska
Artykuł był czytany: 2599 razy
Ilość edycji: 1