Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM POMIESZCZENIA GARAŻOWEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia garażowego na czas nieokreślony, stanowiącego własność Gminy Orzysz.

1. Do oddania w najem przeznacza się pomieszczenie garażowe położone w budynku przy ul. Wojska Polskiego 46 w Orzyszu, o powierzchni użytkowej 15,00 m2, na działce o nr geod. 317/42.
2. Najem na czas nieokreślony.
3. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
4. Nieruchomość została ujęta w wykazie Nr WIG.6845.24.2020.KOW podanym do publicznej wiadomości w dniu 05.02.2020 r.
5. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą o nr OL1P/00012885/8.
6. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: c - 15 MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.
7. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu – 49,20 zł brutto.
8. Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).
9. Ogólne warunki przetargu:
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie wadium w wysokości 10,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem: „Wadium – najem pomieszczenia garażowego”,
- wadium w pełnej wysokości należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 20 marca 2020 r.  
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
- okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej  nieruchomości z zaznaczeniem numeru działki oraz dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających   osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed ustaloną datą przetargu.
b) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu ustalonego w przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
c) Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 0,50 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 0,50 zł.
d) Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
e) Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy najmu.
f) Ustalona w wyniku przetargu miesięczna stawka czynszu najmu nieruchomości podlega wpłacie do dnia 10 każdego miesiąca na konto podane w umowie najmu.
g) Burmistrz Orzysza zastrzega sobie prawo aktualizacji opłaty z tytułu najmu w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza, co do wysokości czynszu. Najemca zostanie pisemnie powiadomiony o zmianie wysokości czynszu najmu.
h) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
i) Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.
j) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej i uzasadnionej  przyczyny.
10. Istotne postanowienia umowy najmu:
a) Najemca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  
b) Najemca będzie użytkować przedmiot najmu z należytą starannością, a w szczególności zgodnie z jego przeznaczeniem.
c) Zabrania się bez zgody Wynajmującego dokonywania zmian konstrukcyjnych naruszających przedmiot najmu oraz stosowania podnajmu.
d) Najemcę obciąża obowiązek dokonywania drobnych napraw połączonych ze zwykłym używaniem i utrzymaniem stanu technicznego przedmiotu najmu.
e) W czasie trwania umowy każda ze stron, może ją wypowiedzieć z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego lub za porozumieniem stron w każdym cza-sie.
f) Wynajmujący może umowę rozwiązać bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadkach:
-  niedotrzymania przez Najemcę warunków umowy oraz w przypadku dopuszczenia się zwłoki z zapłatą czynszu ponad trzy miesiące, po uprzednim udzieleniu przez Wynajmującego dodatkowo jedno miesięcznego terminu zapłaty zaległego czynszu,
- używania pomieszczenia będącego przedmiotem najmu niezgodnie z przeznaczeniem,
- podnajmu osobie trzeciej przedmiotu najmu bez zgody Wynajmującego,
- gdy przedmiot najmu podlega rozbiórce.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 03.03.2020 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ponadto informację o ogłoszeniu przetargu opublikowano w gazecie oraz na stronie internetowej wwww.bip.orzysz.pl.
Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ul. Rynek 3, pok. 210 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 3 mar 2020 11:39
Data opublikowania: wtorek, 3 mar 2020 11:41
Data przejścia do archiwum: środa, 20 maj 2020 11:12
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 225 razy