Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 101/4, Góra

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczoną numerem geodezyjnym 101/4 o powierzchni 7,1200 ha położona w obrębie geod. Góra, gmina Orzysz.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: PsVI, RIVb, RV, RVI, N.
Nieruchomość położona w poza obszarem zabudowy wsi Nowe Guty w gminie Orzysz. Działka sąsiaduje z dawnym wysypiskiem śmieci i terenem rolnym.
Dojazd do nieruchomości drogą publiczną.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00015692/9 i nie jest obciążona hipotecznie. W chwili obecnie działka jest dzierżawiona, umowa dzierżawy kończy się w dniu 31.03.2020 r.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 209 090,00 zł brutto.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Góra działka oznaczona jest symbolem: RO – 1 – tereny upraw rolnych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 10.04.2020 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 28.02.2020 r. do dnia 10.04.2020 r.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 2 mar 2020 10:17
Data opublikowania: poniedziałek, 2 mar 2020 10:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 kwi 2020 09:05
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 217 razy