Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przetarg
Zamawiający : Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli
Adres : ul. 22 Lipca 4 12-250 Orzysz
telefon / fax 087 423-72-63
ogłasza przetarg nieograniczony
1. Przedmiot zamówienia :
Zakup oleju napędowego
2. Termin realizacji zamówienia : 01.01.2007-31.12.2007r.
3. Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można odebrać w Zespole Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu ul. 22 Lipca 4.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej
www.bip.orzysz.pl
uprawniona do kontaktu z oferentami – Agata Jary tel. (087) 423-72-63 w godz. 8:00 - 15:00
4. Oferty należy składać do dnia 22.12.2006.2006r. do godziny 9:00;
w Zespole Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu ul. 22 Lipca 4
5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.12.2006 r. o godzinie 11:00; w siedzibie zamawiającego.
6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania na podstawie art.24 ust.1pkt1-10,ust. 2 pkt 1-3.
7.W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust.1pkt. 1-3 ustawy o zamówieniach publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.
8. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, których stacja paliw znajduje się na terenie Gminy Orzysz/względy ekonomiczne/.
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.
10.Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
11.Do powyższego zamówienia nie jest przewidywana aukcja elektroniczna.
12. Wadium nie jest wymagane.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia:
1. Cena za 1 litr oleju napędowego-100%
KIEROWNIK
ZOESZiP w Orzyszu
mgr Beata Jażdżewska
Data powstania: wtorek, 28 lis 2006 07:29
Data opublikowania: wtorek, 28 lis 2006 07:33
Data edycji: wtorek, 28 lis 2006 07:37
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2007 09:47
Opublikował(a): Beata Jażdżewska
Zaakceptował(a): Beata Jażdżewska
Artykuł był czytany: 1509 razy
Ilość edycji: 1