Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) z w o ł u j ę XX sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
3.    Wybór Sekretarza obrad XX sesji.
4.    Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XX sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    295 rocznica nadania praw miejskich miastu Orzysz.
7.    Wystąpienia różne.
- informacja z Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku o zmianie stawek za zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych.

B. Część sprawozdawcza:
8.    Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
9.    Informacja Przewodniczącej Rady o pracach Rady między sesjami.
10.    Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:
11.     Mieszkaniowe mienie komunalne. Wpływ bonifikat  na wykup mieszkań przez najemców w 2019 roku.

D. Część uchwałodawcza:
12.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a)     przyjęcie deklaracji w sprawie obchodów 295 rocznicy nadania praw miejskich miastu Orzysz;
b)    trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzyszu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
c)    wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
d)     zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Orzysz, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania;
e)    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020 w gminie Orzysz;
f)     udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2020 r.;
g)    ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu;
h)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2020 – 2029;
i)     zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2020.

E. Statutowe elementy obrad:
13.    Odpowiedzi na interpelacje.
14.    Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
15.    Zamknięcie obrad XX sesji.

 Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie dla Mieszkańców Gminy Orzysz do uczestnictwa w obradach.

Przewodnicząca Rady

/-/ Anna Pilarczyk

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 20 lut 2020 12:45
Data opublikowania: czwartek, 20 lut 2020 13:05
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 277 razy