Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony - działka 214/2, Ogródek

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w obrębie geod. Ogródek, gm. Orzysz.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 214/2 o powierzchni 0,0138 ha położona w obrębie Ogródek, gm. Orzysz.
2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Ogródek, gmina Orzysz działka oznaczona jest symbolem: MR – 1 – tereny zabudowy  mieszkaniowo – siedliskowej i KL – tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej.  
3. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00016561/9 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
4. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr WIG.6840.40.2019.KOW z dnia 03.01.2020 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 03.01.2020 r.
5. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na obszarze zabudowy wsi Ogródek, gmina Orzysz.
Działka ma kształt regularny, prostokątny, graniczy bezpośrednio z jeziorem Kraksztyn Mały. Działka niezagospodarowana, zakrzaczona, teren działki pochyły, nierówny, opadający w stronę jeziora.
6. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej.
7. Cena wywoławcza nieruchomości: 7 594,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).
8. Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2020 roku, godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 103
9. Wadium: 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100).
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. W opisie wadium na dowodzie wpłaty należy wskazać numer działki.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 20 marca 2020 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
11. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 76,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 76,00 zł.
12. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
13. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
14. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
15. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
16. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
17. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
19. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
20. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 18.02.2020 r. 

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 18 lut 2020 08:01
Data opublikowania: wtorek, 18 lut 2020 08:03
Data przejścia do archiwum: środa, 25 mar 2020 11:04
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 418 razy