Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony - działka 92/3, Strzelniki

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) ogłaszam pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli sąsiednich działek oznaczonych nr geod. 92/4 i 63 na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w obrębie geod. Strzelniki gm. Orzysz.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 92/3 o powierzchni 0,0285 ha położona w obrębie Strzelniki, gm. Orzysz.
2. Nieruchomość oznaczona jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz symbolem: Strefa III Krajobrazowa – obszar chronionego krajobrazu, obszar III D – rolniczo – turystyczny.  
3. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00020401/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
4. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr WIG.6840.55.2019.KOW z dnia 02.01.2020 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 02.01.2020 r.
5. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na obszarze zabudowy wsi Strzelniki, gmina Orzysz. Na działce znajdują się pozostałości budynku gospodarczego. Działka ma kształt regularny, teren działki płaski. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej.
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 3 147,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sto czterdzieści siedem złotych 00/100).
7. Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2020 roku, godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 103
8. Wadium: 310,00 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych 00/100).
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. W opisie wadium na dowodzie wpłaty należy wskazać numer działki.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 19 marca 2020 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
10. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 31,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 31,00 zł.
11. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
12. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
13. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
14. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
15. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
18. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
19. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 17.02.2020 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 17 lut 2020 12:04
Data opublikowania: poniedziałek, 17 lut 2020 12:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 mar 2020 09:35
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 432 razy