Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 9 w/w ustawy.

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 7/8 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 82 i 86 o łącznej powierzchni 0,0500 ha położonej w miejscowości Osiki na rzecz współwłaścicieli tej nieruchomości.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym, należącym do właściciela działki oznaczonej nr geod. 85/1 i przypisany jest do działki oznaczonej nr geod. 85/1.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Br – RIVa – grunty rolne zabudowane.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00001545/3.

Nieruchomość obciążona jest dwiema hipotekami:
1. Hipoteka umowna łączna: suma 104 000,00 zł, wierzyciel hipoteczny Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu,
2. Hipoteka umowna łączna: suma 174 000,00 zł, wierzyciel hipoteczny Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu,

Nieruchomość oznaczona jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz symbolem: Strefa IV Osadniczo – rolnicza, obszar IVA – aktywizacji gospodarczej.

Wartość nieruchomości zabudowanej o nr geod. 82 i 86 o łącznej powierzchni 0,0500 ha – 15 212,00 zł, w tym:
- wartość gruntu – 4 323,00 zł,
- wartość części budynku – 10 889,00 zł.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z poniższych warunków:
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 10.03.2020 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65).

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół zawarty pomiędzy
                            
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 27.01.2020 r. do dnia 10.03.2020 r.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 28 sty 2020 13:35
Data opublikowania: wtorek, 28 sty 2020 13:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 mar 2020 12:43
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 319 razy