Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 9 w/w ustawy.

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 38/100 części w działce gruntu oznaczonej nr geod. 83/4 o pow. 0,1331 ha położonej w miejscowości Drozdowo i takim samym udziałem w budynkach znajdujących się na tej działce na rzecz współwłaścicieli tej nieruchomości.

Na działce znajduje się budynek mieszkalny, parterowy, w zabudowie bliźniaczej, z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Gmina Orzysz posiada w budynku mieszkalnym prawo własności odnoszące się do korytarza (klatki schodowej) o pow. użytkowej 13,96 m2.

Na działce znajduje się również budynek gospodarczy, parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony. Gmina Orzysz posiada w budynku gospodarczym prawo własności odnoszące się do pomieszczenia od strony północnej budynku o powierzchni użytkowej 72,75 m2.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Br – RVI – grunty rolne zabudowane.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00015557/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Nieruchomość oznaczona jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz symbolem: Strefa III Krajobrazowa – obszar chronionego krajobrazu, obszar III B – leśno – turystyczny.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 17 998,00 zł.    

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z poniższych warunków:
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 27.12.2019 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 15.11.2019 r. do dnia 27.12.2019 r.    

Data powstania: czwartek, 21 lis 2019 08:18
Data opublikowania: czwartek, 21 lis 2019 08:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 gru 2019 07:47
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 258 razy