Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji

odbędzie się 20 listopada 2019 r. (środa) o godz.13:00 w Sali Nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Planowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.
4.    Podatki i opłaty lokalne na 2020 rok - projekty uchwał w sprawie:
a)    obniżenia ceny skupu żyta – przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Orzysz;
b)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
5.    Rozpatrzenie projektów uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
a)    wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu;
b)    współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Orzysz, a miastem Jelsk na Białorusi;
c)    uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok;
d)    ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Orzysz na realizację inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków;
e)    wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Orzysz;
f)    określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz;
g)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2019-2029;
h)    zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2019.
6.    Wnioski, zapytania, informacje.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Orzysz do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: czwartek, 14 lis 2019 13:08
Data opublikowania: czwartek, 14 lis 2019 13:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 lut 2020 12:04
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 198 razy