Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) z w o ł u j ę XVI sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 30 października 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Porządek dzienny:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji.
3.    Wybór Sekretarza obrad XVI sesji.
4.    Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XVI sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7.    Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8.    Informacja Przewodniczącej Rady o pracach Rady między sesjami.

C. Zasadnicza część obrad:
9.    Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
10.    Informacja o prawidłowości złożonych oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
11.    Założenia do budżetu gminy na 2020 rok.

D. Część uchwałodawcza:
12.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a)    zmiany Uchwały Nr XIX/143/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy Orzysz;
b)    określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
c)    zmiany uchwały nr XLI/292/17 Rady miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Orzysz;
d)    upoważnienia zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
e)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2019 – 2029;
f)    zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019.

E. Statutowe elementy obrad:
13.    Odpowiedzi na interpelacje.
14.    Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
15.    Zamknięcie obrad XVI sesji.

Przewodnicząca Rady

/-/ Anna Pilarczyk

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 24 paź 2019 12:03
Data opublikowania: czwartek, 24 paź 2019 15:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 sty 2020 10:04
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 266 razy