Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) z w o ł u j ę XIV sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
3.    Wybór Sekretarza obrad XIV sesji.
4.    Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XIV sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7.    Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8.    Informacja Przewodniczącej Rady o pracach Rady między sesjami.
9.    Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:
10.    Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

D. Część uchwałodawcza:
11.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a)    zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 4666 do kategorii dróg gminnych;
b)    wyrażenia opinii na temat projektowanych lasów ochronnych położonych na terenie gminy Orzysz, będących w zarządzie Nadleśnictwa Drygały;
c)    zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;
d)    wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Zakładu Usług Komunalnych Spółki Gminy w Orzyszu Spółki z o.o.;
e)    przystąpienia Gminy Orzysz do projektu ,,Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie" - realizowanego z Programu Interreg V-A Litwa-Polska;
f)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2019 – 2029;
g)    zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019.

E. Statutowe elementy obrad:
12.    Odpowiedzi na interpelacje.
13.    Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
14.    Zamknięcie obrad XIV sesji.

Przewodnicząca Rady

/-/ Anna Pilarczyk

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 27 wrz 2019 14:06
Data opublikowania: piątek, 27 wrz 2019 14:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2019 13:27
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 271 razy