Urząd Miejski w Orzyszu

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dzialka 188/6, Orzysz

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Orzysz położonych w Orzyszu.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 188/6o pow. 0,2678 ha w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Ełckiej.
2. W miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego miasta Orzysz symbolami a-06MNUw – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej wolnostojącej i a-03Z – tereny zieleni.
3. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr GKR.6840.31.2019.KOW z dnia 08.08.2019 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 08.08.2019 r.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00013623/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
5. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na obszarze miasta Orzysz, w strefie peryferyjnej, z bezpośrednim dostępem do jeziora Orzysz - Zatoka Wierzbińska. W sąsiedztwie działki znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne. Działka ma kształty nieregularny. Teren działki pofałdowany, nierówny. Warunki geotechniczne zabudowy utrudnione.
W sąsiedztwie działki przebiega sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna.
Dojazd do nieruchomości droga nieutwardzoną równoległą do ul. Ełckiej.
Działka niezagospodarowana, niezabudowana. Na części wschodniej działki znajduje się zakrzaczenie i drobne pojedyncze drzewka o niskiej wartości użytkowej.
Czynniki środowiskowe wpływające na walory użytkowe nieruchomości są korzystne.
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 94 078,00 zł brutto.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2019 roku, godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń).
8. Wadium: 9 400,00 zł.
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 25 października 2019 roku. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
10. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 940,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 940,00 zł.
11. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
12. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
14. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
15. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
18. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
19. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.  

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 24.09.2019 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 24 wrz 2019 14:59
Data opublikowania: wtorek, 24 wrz 2019 15:02
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 129 razy