Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości przy ul. 1 Maja w Orzyszu – EATP I” o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.

Pracownicy prowadzący sprawę:
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania i Ochrony Środowiska Katarzyna Owczarek - email: katarzyna.owczarek@um.orzysz.pl
Inspektor - Marian Leśkiewicz - email: marian.leskiewicz@um.orzysz.pl

Kontakt w dniach: poniedziałek - piątek w godzinach 07:30-15:30

I. Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości przy ul. 1-Maja w Orzyszu o nr geod. 152/54 i 152/77 (obręb geod. Orzysz).

II. Zakres zamówienia:
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości obejmuje swoim zakresem opracowanie możliwości wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na teren istniejących i projektowanych w tym rejonie gminy działek budowlanych (projekty przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od granicy nieruchomości pasa drogowego do budynku docelowego mieszkaniec wykona i uzgodni z Zakładem usług Komunalnych w Orzyszu Sp. z o.o. – indywidualnie).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w Przedmiarze robót oraz w dołączonej dokumentacji technicznej.

Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

III. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Dysponowanie wiedzą, i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Wykonawcy winni posiadać doświadczenie wyrażające się tym, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie instalacji wodno-kanalizacyjnej o łącznej wartości minimum 50 000,00 zł brutto.
4. Wykonawcy winni dysponować osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydanym zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

IV. Termin realizacji zadania:
Zadanie należy zrealizować do dnia 30.11.2019r.

V. Kryteria oceny oferty:
a)CENA - 80 %

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji).

                Cena najniższej oferty (zł)
CENA = ------------------------------------ x 100,00 pkt. x 80%
                 Cena oferty badanej (zł)    

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 80 pkt.

Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół,
a wartości 5-9 zaokrągla się w górę.

b) TERMIN GWARANCJI/RĘKOJMI NA WYKONANE ROBOTY – 20%
Wykonawca zobowiązany jest określić czas gwarancji/rękojmi w miesiącach.
• Wykonawca zobowiązany jest określić czas gwarancji w sposób bezwarunkowy, w szczególności nie może narzucić Zamawiającemu warunków dot. eksploatacji lub żądać zawarcia umowy serwisowej.
• Wykonawca zobowiązany jest określić czas gwarancji w sposób jednoznaczny na wszystkie użyte materiały budowlane oraz wykonane prace budowlane bez podziału okresu gwarancyjnego.
• Okres gwarancji minimum.: 36 miesięcy, maksimum.: 60 miesięcy,
• Każdorazowo, w przypadku wskazania przez wykonawcę okresu gwarancji:
- poniżej 36 miesięcy, w  kryterium gwarancja otrzyma 0 (zero) pkt.
- od 60 miesięcy wzwyż, w kryterium gwarancja przyznana mu zostanie maksymalna ilość punktów tj. 20 pkt.

                                                                                                        Gwarancja badanej oferty
TERMINGWARANCJI/RĘKOJMINA WYKONANE ROBOTY = ----------------------------------------------------- x 100,00 pkt. x 20 %
                                                                                                   Najdłuższa gwarancja spośród ofert    

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium TERMIN GWARANCJI/RĘKOJMI NA WYKONANE ROBOTY to 20 pkt.

Zamawiający, informuje niezwłocznie wykonawców którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

VI. Termin złożenia oferty i wymagania:
Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę  Formularz ofertowy –  załącznik nr 1 należy złożyć do dnia: 11.09.2019 r. do godz. 12:00 w punkcie Obsługi Interesanta (pok. nr 004, parter) w siedzibie zamawiającego: Gmina Orzysz, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz.
(koperta /opakowanie zawierające ofertę powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz opisana w sposób następujący: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości przy ul. 1 Maja w Orzyszu – EATP I”.)

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. Treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2. Oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
3. Oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, pomimo wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnień złożonych dokumentów.
4. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie podlegają ocenie.

VIII. Wybór oferty
1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.
2. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.
3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 3 wrz 2019 14:26
Data opublikowania: wtorek, 3 wrz 2019 14:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 wrz 2019 07:49
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 338 razy