Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) z w o ł u j ę XIII sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z XII sesji.
3.    Wybór Sekretarza obrad XIII sesji.
4.    Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XIII sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7.    Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8.    Informacja Przewodniczącej Rady o pracach Rady między sesjami.
9.    Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.
10.    Informacja Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o pracy między sesjami.

C. Zasadnicza część obrad:
11.    Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu za rok 2018.

D. Część uchwałodawcza:
12.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) przystąpienia Gminy Orzysz do projektu ,, Duck travelling cross border roads” - ,, Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych” – realizowanego z Programu Interreg V-A Litwa – Polska;
b) zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu;
c) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019;
d) rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego;
e) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Orzysza w przedmiocie niezałatwienia wniosku.

E. Statutowe elementy obrad:
13.    Odpowiedzi na interpelacje.
14.    Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
15.    Zamknięcie obrad XIII sesji.

Przewodnicząca Rady

/-/ Anna Pilarczyk

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 22 sie 2019 15:00
Data opublikowania: czwartek, 22 sie 2019 15:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2019 13:26
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 278 razy